Hasta Aydınlatma Metni

Prof. Dr. Mustafa Cem ÖZBEK

Prof Dr Mustafa Cem Özbek Muayenehanesi olarak hastalarımızın ve hizmet verdiğimiz kişilerin kişisel veri güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Muayenehanemiz tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan temel ilkelere ve veri işleme şartlarına uygun olarak toplanmakta, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu
Muayenehanemiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi işlemektedir.

Veri Sorumlusu: Prof Dr Mustafa Cem Özbek
Adres:  Ak Plaza Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi 7/21 Söğütözü Yenimahalle / ANKARA
Telefon: 0312 219 03 86 – 0552 509 03 86
Mail adresi: mustafacemozbekklinik@gmail.com
KEP adresi:

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
İş süreçleri ve muayenehane faaliyetleri kapsamında sizlerden topladığımız kimlik, iletişim, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, finans, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri, reçete işlem ve rapor işlem kategorilerindeki kişisel verileriniz;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (6698 sayılı Kanun m. 5/2-a) sebebine dayanılarak;
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (6698 sayılı Kanun m. 5/2-c) sebebine dayanılarak;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (6698 sayılı Kanun m. 5/2-ç) sebebine dayanılarak;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (6698 sayılı Kanun m. 5/2-f) sebebine dayanılarak;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan muayenehanemiz tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın (6698 sayılı Kanun m. 6/3);

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla muayenehanemiz tarafından işlenir.

3. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi
Kişisel verileriniz; otomatik, kısmen otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle fiziki ve elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla yasal yollardan elde edilmektedir. Bizzat sizlerden ve yetkili kurum ve kuruluşların fiziki ve elektronik sistemlerinden topladığımız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve yukarıda sıralı hukuki sebeplere dayalı olarak işlenir.

İşlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanununda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sadece bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılıyor
İşlenen Kişisel Veriler Hangi Amaçlar Kapsamında Aktarılıyor:

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Aktarılıyor:

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

5. İlgili Kişinin Hakları
6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza ve kanunun uygulamasına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da muayenehanemize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak mustafacemozbekklinik@gmail.com mail adresimize iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna muayenehanemizden ulaşabilirsiniz. Talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde -on sayfaya kadar- ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.